Vergi Danışmanlığı

vergi-danismanligiŞirketimiz ortakları Yeminli Mali Müşavirlerin Maliye Bakanlığı ve özel sektörde edindiği geniş bilgi ve tecrübeleri ile müşterilerimize; 

 
 

 • Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Uluslararası Vergi Anlaşmaları
 • Diğer Vergiler
 • Serbest Bölge Mevzuatı konularında vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır.
Vergi Planlaması

vergi-planlamasiVergi Bölümümüz, müşterilerimizin mevcut ve planlanan faaliyetlerini inceleyerek işletmelerin vergi sonrası getirilerinin artırılması için çalışmalar yapar. Bir işletmenin mevcut faaliyetlerinin optimum düzeyde çalışması ve yatırım kararlarının alınabilmesi için Vergi mevzuatını iyi bilen uzman vergi danışmanlarına ihtiyaç vardır. Vergi Danışmanlarımız bu hizmeti en iyi şekilde vermektedirler. 

Tam Tasdik

vergi_denetim3568 Sayılı Kanuna göre isteyen şirketler yıllık hesaplarını bir Yeminli Mali Müşavire denetletme hakkına sahiptir. Bu denetim, Maliye Bakanlığı elemanları tarafından yapılmış denetim olarak kabul edilmektedir. Yeminli Mali Müşavir, şirketin yıl boyunca vergisel yönden denetimini yapmakta, yıl sonunda ödenecek vergiyi tespit edip hazırladığı raporu mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine teslim etmektedir. Bu takdirde Yeminli Mali Müşavir, doğacak hatadan mükellefle birlikte müştereken sorumlu olmaktadır. 

Şirketimiz, müşterilerine 3568 Sayılı Kanuna göre tam tasdik hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda;

· Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi

· Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi

· Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü

· Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi

· Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi

· Yapılan ara denetimlerle yönetime rapor sunulması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Diğer Tasdik Hizmetleri

tasdik-hizmetleri· ÖTV Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu
· ÖTV Kanunu Kapsamında Hazırlanan Diğer Tasdik Raporları
· Sermayenin ödendiğinin tespiti
· Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti
· Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti
· Enflasyon düzeltmesinde öz sermaye kalemlerine ait olumlu farkların sermayeye ilavesi tasdik raporu 
· Kurumlar Vergisi'nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri
· Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri
. İnşaat Sektöründe Kamu İhale Kanunu Kapsamında Hazırlanan Özel Amaçlı YMM Raporu
. Gümrük Beyannamesi Tasdiki
. İthalatçı Bilgi Formu Tasdiki
. Dernek, Tesis, Vakıf ve Benzeri Kurumların Muafiyet, İstisna ve Hesaplarının Tasdiki İşlemleri
. Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
. Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti
. Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi
. Stok Değerlemesi
. 3984 Sayılı Kanun Uyarınca Radyo Televizyon Üst Kurulu Paylarının Ödenmesi İşlemleri
. Uyuşmazlık İşlemleri ve Uzlaşma
. Vergi Mahkemesi Dava Dosyalarının Hazırlanması
. İlaç Fiyatları Tespit ve Değerlendirilmesi
. SGK İlişiksizlik Belgesi İçin Yapılan İnceleme
. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarafından Yaptırılacak Bağımsız Denetim İşleri
· 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve / veya alınacak diğer işlemler

Yabancı Sermayeli Kuruluşlara Danışmanlık

danismanlikTürkiye'de faaliyette bulunan ve yatırım yapan yabancı sermayeli kuruluşlar için; 

 

 

 • Şirket Kuruluşu
 • Yatırım Teşvik Belgesi Alımı
 • Muhasebe departmanının organizasyonu ve personel temini
 • Yabancı personel için çalışma ve ikamet izni alımı
 • Şirket satın almaları
 • Lisans ve royalty anlaşmalarının hazırlanması
konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
KDV İadesi

kdvİhracat yapan şirketler ile indirimli oranda KDV'ye tabi şirketler, ihraç ettiklerin malın bünyesine giren ve indirim yoluyla gideremedikleri KDV'yi iade alma haklarına sahiptir. İade ya Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının yada Yeminli Mali Müşavirlerin yazacağı rapora göre yapılmaktadır. Şirketimiz, müşterilerine KDV alacaklarını en kısa zamanda alabilmeleri imkanını sunmaktadır. 

KDV iadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetleri, bu bölümde görevli Yeminli Mali Müşavir, SMMM, uzman ve denetim elemanlarından oluşan deneyimli kadromuzla büyük bir titizlik içinde yerine getirilmektedir.

Bu çerçevede, KDV iadesi konusundaki her türlü sorunun çözümü, alternatif iade prosedürlerinin ortaya konulması, uygun yönteme göre KDV iadesinin süratli ve doğru bir şekilde alınmasını temin etmek için yapılan hizmetler KDV iadesi hizmetlerimizin parçasını oluşturmaktadır.

Bu hizmetler kapsamında yer alan, firmaların iadesi gereken katma değer vergisi tutarlarının tespiti ve iadesine yönelik yapılan alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik değerlendirmeler sonucunda yazılan Yeminli Mali Müşavir raporlarına göre nakit iadenin alınmasını ve bu iadelere istinaden vergi dairelerine verilen teminatların çözülmesini sağlamaktadır.

Katma değer vergisinin iadesi sürecinde, vergi idaresinin öngördüğü  ve  mevzuatta yer alan prosedürler  dikkate alınarak mükellef ile vergi dairesi arasındaki ilişkiler düzenlenmekte ve işletmeler üzerinde önemli bir finansman yükü oluşturan KDV iadelerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Copyright © 2011 BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Tel: 0 212 466 05 20 - 21 - 22 Fax: 0 212 466 05 23
Adres: İncirli Cad. Yeşil Adalı Sok. Erman Apt. No:2 B Blok K:3 D:5 Bakırköy / İSTANBUL